Doğu’da ve Batı’da müzik terapinin kısa tarihçesi

Gobustan’daki 12-14 bin yıllık dans edeninsan figürleri, Doğu Türkistan’da Hoten şehri yakınlarındaki 6-8 bin yıllık yine dans eden insan figürleri, 4000 yıllık Pazırık çengi, 1200 yıllık Göktürkyaylı kopuzu müzikal değerlerin zenginliğini belgeler.

Tümata ve müzik terapi

“Sema ve onda okunan şiirlerden, bahar ve baharın çiçeğinden, ud ve onun titrek sesinden kim zevk almıyorsa onun mizacında bozukluk vardır.” Hz. Muhammed Müzik, varoluşundan bu yana insan hayatında çok önemli bir yere sahiptir.  Öte yandan bir  millî kültürün hem birleştirici unsuru hem de sonraki kuşaklara aktarılmasında sahip olunan en önemli araçlardan biridir. Tedavi amaçlı … Continue reading “Tümata ve müzik terapi”

Röportaj: Orta Asya’ya bir gezi

Fotoğraf: BAKÜ FÎLARMONİASI’NDA – (Sağdan) Faruk Kakınç, Aykut Şener, Azerbaycan Kompozitörü ve Orkestra şefi Niyazi Tagizade, Nida Eskin, Esin Afşar, Vecdi Ören, Oruç Güvenç, Halit Kakınç, Orhan Topçuoğlu. Musiki Mecmuası,Yıl: 25, Nu: 276, Ekim 1972 RÖPORTAJ – MUSİKİMİZİN BEŞİĞİ Etem Ruhi ÜNGÖR – Oruç Güvenç bey, mensup olduğunuz “Dönüşüm” topluluğunun baş­lıca orijinalitesinin Türk çalgıla­rıyla müzik … Continue reading “Röportaj: Orta Asya’ya bir gezi”

Biri, birliği anlamak

“Birlik şarabını ver, hepimizi aynı derecede sarhoş et ki, görünüşteki ayrılıkları, aykırılıkları giderelim. Biz bir ağacın dalları, bir zincirin halkalarıyız” sözü ile ayrılıkları ve aykırılıkları gidermeyi öngören Hz. Mevlânâ, öğretisinde, birliğe giden yolu çeşitli  benzetmelerle ve bilgi birikimiyle göstermeye çalışır. Bir yeni öğrenci üstadını ziyarete gider, üstadının evinin kapısını çalar, içeriden “Kim o?” sorusu gelince … Continue reading “Biri, birliği anlamak”

Musiki makamları ve tıp ilmi

Türk kültürünün köklerine müzikal açıdan ulaştığımızda, bu günkü bilimin açıklaması ile gün ışığına çıkabbilecek çok önemli sonuçlara varıyoruz. Bu açıdan Türk müzik terapi geleneğini değerlendirmek amacıyla bir sanat, tarih ve bilim yolculuğuna çıkalım. 20. yy başlarında, Orta Asya Altay yöresi, Pazırık ve Başadar bölgelerinde (eski Türk yerleşim yerleri) kazı yapan Rus araştırmacılar Rudenko ve Griaznov, … Continue reading “Musiki makamları ve tıp ilmi”

Musiki Ve Şiddet

Allah insanı en güzel şekilde oluşturup Dünya’ya gönderdiğinde, ona kendisinden özellikler taşıyan güzel isimlerin bilgisini de lütfetmiştir. Bütün varoluşu insanın emrine ve hizmetine yönlendiren yüce kudret bilgelik namzedini halifelik unvanı ile taçlandırmıştır. 800 yıl önce Sultan Veled Hazretleri tarafından mesnevi tarzında yazılan Rebabname’de akıl’ın emanet olarak insana verildiğini, bunun iyi ile kötüyü ayırt etme yeteneği … Continue reading “Musiki Ve Şiddet”

Bilgi, sevgi ve birlik Yolu

“- Birlik vadisinde gezerken bir ere rastlanırsa, O’nun gözünde gönlü olduğu görülür. Sen O’nun gözündeki gönlünde, kendi gözündeki gönlünü görebilirsen, O’na: “Sen ben misin?” de-.” Bu ifade, 1970-1976 yıllarında, bir derin mistik yoğunlaşma sırasında algılanmıştı. Mânevi yollarda uzaklık-yakınlık ilişkisi ve uzağı yakına dönüştürme  için gereken özellik olarak kabul edilen aşk, insanlık alemini çok ilgilendirmektedir. Çokluk’tan … Continue reading “Bilgi, sevgi ve birlik Yolu”

Etnomuzikoloji ve müzik terapi

Etnomüzikoloji terim olarak ilk defa 1950’de Hollandalı Etnomüzikolog Jaap Kunst tarafından “Musikologica a study of the nature of Ethno-Musicology, its problems, Methods, and Representative Personalities” adlı kitabında ortaya atıldı ve bu bilimdalı ile uğraşanlarca hemen benimsendi. Etnomüzikoloji belirli bir bölgenin müziğinin sosyal ve kültürel çerçevesi içinde çalışılması veya farklı kültür grupları müziklerinin karşılaştırmalı olarak çalışılması … Continue reading “Etnomuzikoloji ve müzik terapi”